Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 249

Prosopography ID: 988
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 249
Person: Gerenos from Naukratis (Egypt)