Prosopography: Farrington (2012), no. 1.103

Prosopography ID: 972
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.103
Person: Nikophanes son of Pharadas from Thespiai (Boiotia)