Prosopography: Moretti (1953), no. 63

Prosopography ID: 969
Prosopography: Moretti (1953), no. 63
Person: Tryphosa daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)