Prosopography: Farrington (2012), no. 6.1

Prosopography ID: 965
Prosopography: Farrington (2012), no. 6.1
Person: Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)