Prosopography: Moretti (1957), no. 921

Prosopography ID: 921
Prosopography: Moretti (1957), no. 921
Person: Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)