Prosopography: Farrington (2012), no. 2.58

Prosopography ID: 920
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.58
Person: Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)