Prosopography: Farrington (2012), no. 2.40

Prosopography ID: 898
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.40
Person: Marcus Aurelius Thelymitres son of Marcus Aurelius Thelymitres from Miletos (Ionia)