Prosopography: Farrington (2012), no. 2.29

Prosopography ID: 885
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.29
Person: Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)