Prosopography: Moretti (1970), p. 300

Prosopography ID: 872
Prosopography: Moretti (1970), p. 300
Person: [Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]