Prosopography: Farrington (2012), no. 2.19

Prosopography ID: 863
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.19
Person: Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)