Prosopography: Moretti (1970), p. 300

Prosopography ID: 862
Prosopography: Moretti (1970), p. 300
Person: Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)