Prosopography: Gouw (2009), no. 158

Prosopography ID: 858
Prosopography: Gouw (2009), no. 158
Person: Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)