Prosopography: Moretti (1957), no. 799

Prosopography ID: 856
Prosopography: Moretti (1957), no. 799
Person: Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)