Prosopography: Farrington (2012), no. 1.39

Prosopography ID: 664
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.39
Person: Liparion son of Liparos from Ioulis? (Keos)