Prosopography: Farrington (2012), no. 1.37

Prosopography ID: 658
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.37
Person: Dandis / Datis / Dantios / Dantis from Argos (Argeia)