Prosopography: Farrington (2012), no. 1.1

Prosopography ID: 573
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.1
Person: Antias from Argos? (Argeia)