Prosopography: Farrington (2012), no. 1.201

Prosopography ID: 571
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.201
Person: Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)