Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 221

Prosopography ID: 557
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 221
Person: Apollonios (Heliodoros) from Alexandria (Egypt)