Prosopography: Farrington (2012), no. 1.187

Prosopography ID: 550
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.187
Person: Onasi[...] from Argos (Argeia)