Prosopography: Gouw (2009), no. 26

Prosopography ID: 510
Prosopography: Gouw (2009), no. 26
Person: Aristeas from Stratonikeia (Caria)