Prosopography: Farrington (2012), no. 1.158

Prosopography ID: 489
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.158
Person: Gaius Aelius Themison son of Theodotos from Miletos (Ionia)