Prosopography: Moretti (1957), no. 870

Prosopography ID: 459
Prosopography: Moretti (1957), no. 870
Person: Aeithales from Alexandria (Egypt)