Prosopography: Gouw (2009), no. 11

Prosopography ID: 447
Prosopography: Gouw (2009), no. 11
Person: [...]atos ([runner, pentathlete]) son of Pythodoros from Kos (Kos)