Prosopography: Moretti (1957), no. 942

Prosopography ID: 385
Prosopography: Moretti (1957), no. 942
Person: Aurelius Sarapammon (Didymos) from Oxyrhynchos (Egypt)