Prosopography: Farrington (2012), no. 1.141-142

Prosopography ID: 293
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.141-142
Person: Tryphosa daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)