Prosopography: Farrington (2012), no. 1.140

Prosopography ID: 291
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.140
Person: Heras from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)