Prosopography: Farrington (2012), no. 1.101

Prosopography ID: 275
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.101
Person: Agesarchos son of Haimostratos from Tritaia (Achaia)