Prosopography: Farrington (2012), no. 1.115

Prosopography ID: 269
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.115
Person: [A]ntiochos son of Ask[l]e[pia]d[os] from Kaisareia (Tralleis) (Caria)