Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 230

Prosopography ID: 153
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 230
Person: Aurelius Dionysios son of Sarapion Dioskoros from Memphis? (Egypt)