Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 228

Prosopography ID: 151
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 228
Person: Aurelius Appianos (Demetrios) from Hermopolis Magna (Egypt)