Prosopography: Strasser (2021), no. 276

Prosopography ID: 15054
Prosopography: Strasser (2021), no. 276
Person: Agathokles son of Mopsos from