Prosopography: Strasser (2021), no. 275

Prosopography ID: 15052
Prosopography: Strasser (2021), no. 275
Person: [athlete] from