Prosopography: Strasser (2021), no. 274

Prosopography ID: 15051
Prosopography: Strasser (2021), no. 274
Person: [athlete] from Kyzikos? (Mysia)