Prosopography: Strasser (2019), p. 374

Prosopography ID: 15050
Prosopography: Strasser (2019), p. 374
Person: [athlete] from