Prosopography: Strasser (2021), no. 273

Prosopography ID: 15049
Prosopography: Strasser (2021), no. 273
Person: [athlete] from