Prosopography: Strasser (2021), no. 272

Prosopography ID: 15048
Prosopography: Strasser (2021), no. 272
Person: [athlete] from Alexandria (Egypt)