Prosopography: Strasser (2021), no. 271

Prosopography ID: 15047
Prosopography: Strasser (2021), no. 271
Person: [artist] from