Prosopography: Strasser (2021), no. 270

Prosopography ID: 15045
Prosopography: Strasser (2021), no. 270
Person: [athlete] from