Prosopography: Strasser (2021), no. 269

Prosopography ID: 15044
Prosopography: Strasser (2021), no. 269
Person: [athlete] from