Prosopography: Strasser (2021), no. 268

Prosopography ID: 15043
Prosopography: Strasser (2021), no. 268
Person: [athlete] from