Prosopography: Strasser (2021), no. 264

Prosopography ID: 15042
Prosopography: Strasser (2021), no. 264
Person: [athlete] from