Prosopography: Strasser (2021), no. 262

Prosopography ID: 15041
Prosopography: Strasser (2021), no. 262
Person: [athlete] from