Prosopography: Strasser (2021), no. 261

Prosopography ID: 15040
Prosopography: Strasser (2021), no. 261
Person: [athlete] from