Prosopography: Strasser (2021), no. 260

Prosopography ID: 15039
Prosopography: Strasser (2021), no. 260
Person: [athlete] from