Prosopography: Strasser (2019), pp. 373-374

Prosopography ID: 15038
Prosopography: Strasser (2019), pp. 373-374
Person: [athlete] from