Prosopography: Strasser (2021), no. 259

Prosopography ID: 15037
Prosopography: Strasser (2021), no. 259
Person: [athlete] from