Prosopography: Strasser (2021), no. 257

Prosopography ID: 15036
Prosopography: Strasser (2021), no. 257
Person: [---]ios P[----] from