Prosopography: Strasser (2021), no. 255

Prosopography ID: 15035
Prosopography: Strasser (2021), no. 255
Person: [athlete] from