Prosopography: Strasser (2021), no. 253

Prosopography ID: 15032
Prosopography: Strasser (2021), no. 253
Person: [athlete] from