Prosopography: Strasser (2021), no. 250

Prosopography ID: 15030
Prosopography: Strasser (2021), no. 250
Person: [-----]in son of Menekra[tos] from